اداره تغذيه دانشگاه اراك

 

اداره تغذیه مسئول تامین غذای  دانشجویان ونظارت بر کیفیت و کمیت آن میباشد . عمده وظایف این اداره تهیه و تدوین برنامه غذایی ،صدور کارت تغذیه، جمع آوری و کنترل آمار غذا نظارت  و نگهداری دستگاههای اتوماسیون تغذیه در سلفها و خوابگاهها  و سیستمهای اینترنتی (افزایش اعتبار و رزرو اینترنتی ) و نظارت کیفی و بهداشتی بر مراحل خرید مواد اولیه ، فراوری و آماده‌سازی ، پخت و توزیع غذا در سلف سرویسها و خوابگاههای دانشجویی در وعده های صبحانه، ناهار و شام میباشد . نظارت بر سلف آزاد و بوفه های دانشگاه نیز که سایر اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی دانشگاه را تشکیل میدهند بر عهده این اداره می باشد.
 
واحدهاي تابعه اداره تغذيه : اتوماسيون تغذيه ، سلف سرويس ، انبار مركزي