سلف آزاد دانشگاه اراك

 

آدرس :1-  ميدان شريعتي ، بلوار ميرزاي شيرازي ،سايت مركزي دانشگاه

                   تلفن:32767138

 

            2 - سایت پردیس دانشگاه،روبروی سازمان مرکزی دانشگاه

                  تلفن : 09182529722