اهم وظائف اداره تغذيه

  • تهيه اناليز مواد غذايی مورد نياز برای هريک از غذاها
  • تدوین واجرای برنامه غذایی
  • جمع آوری آمار طبخ و مدیریت  فرایندهای افزایش اعتبارو رزرو غذا(دستگاههای اتوماسیون وسیستم اینترنتی)
  • تهيه مواد غذايی مورد نياز جهت تامين غذای روزانه دانشجويان
  •  كنترل بهداشتي مواد غذايي و تاريخ تولید و انقضاء آنها
  • نظارت و كنترل اقلام خروجي و ورودي به انبار
  • نظارت بر تهيه،طبخ و توزيع غذا در محل سلف سرویس و خوابگاههاي دانشگاه
  • توزیع ناهار در سلف سرویس ها وصبحانه وشام در خوابگاهها ی دانشجویی وسلف سرویس ها
  • نظارت بر عملکرد پيمانکار
  • رسيدگی دوره ای به وضعيت بهداشتی محيط سلف سرويس ها و آشپزخانه ها