پرسنل اداره تغذيه دانشگاه اراك

 

رديف

نام

و نام خانوادگي

سمت

شماره تماس

آدرس محل کار

1

اسحاق محمدديني

رئیس اداره تغذيه

34173413

ميدان بسيج،پرديس دانشگاه اراك،درب خروجي، ساختمان امور دانشجویی

2

فاطمه عیدی

کارشناس اداره تغذیه

34173080

ميدان بسيج،پرديس دانشگاه اراك،درب خروجي، ساختمان امور دانشجویی

3

هوشنگ حكمت

سرپرست سلف مركزی

32760101

میدان شریعتی،خیابان میرزای شیرازی،سایت مرکزی دانشگاه، سلف سرویس مرکزی

4

محمد خسروی

مسئول انبار امور دانشجویی

34173437

میدان بسیج،پرديس دانشگاه اراك،سلف سرويس

5

رضا دارايي

مسئول اتوماسيون تغذیه  سایت مركزي

32767138

میدان شریعتی،خیابان میرزای شیرازی،سایت مرکزی دانشگاه، سلف سرویس مرکزی

6

عفت ارباب زاده

مسئول اتوماسیون تغذیه سایت پرديس

34173437

میدان بسیج،پرديس دانشگاه اراك،سلف سرويس