ليست خوابگاه دولتي خواهران دانشگاه اراك

 

نام خوابگاه

آدرس

شماره تلفن

الزهراء

شهرك مصطفي‌خميني كوي گلستان جنب دانشگاه علوم پزشكي

08633661577  08633662908

فاطميه

ميدان رودكي خيابان شهيد مولايي‌نژاد جنب خوابگاه خصوصي نرجس

08632785300--- 08632779700