بايگاني

مسئول: خانم  حری فراهانی

اهم وظائف:

تشكيل پرونده دانشجويان متقاضي تسهيلات رفاهي

 

ارتباط از طريق تلفن : 5-08634173401 داخلي (2183)

 

 

فرمهای مورد نیاز در بایگانی امور دانشجویی