انواع بيمه دانشجويي

 

1. بيمه حوادث :

كليه دانشجويان روزانه و نوبت دوم(شبانه) هر سال با پرداخت حق بيمه كه از سوي دانشگاه محل تحصيل صورت ميگيرد تحت پوشش بيمه حوادث قرار مي گيرند . اين بيمه دانشجويان را در مقابل واقعه ناگهاني ناشي از يك عامل خارجي كه بدون قصد و اراده بيمه شده بروز كرده و منجر به جرح و نقص عضو، از كارافتادگي و يا فوت گردد در تمام اوقات شبانه روز بدون قيد زمان و مكان بيمه مي كند.

 

 

2. بيمه تكميلي :

كليه دانشجويان روزانه و نوبت دوم (شبانه) كه داري بيمه پايه (خدمات درماني ، تامين اجتماعي، نيروهاي مسلح ،كميته امداد ،بيمه روستايي و..) هستند مي توانند با پرداخت حق بيمه كه شامل يكسال تحصيلي ميباشد از مزاياي اين بيمه بهره مند گردند.
 
لازم بذكر است نام سازمان بيمه كننده (بيمه حوادث و تكميلي) و مبلغ حق بيمه تكميلي در سال تحصيلي 94-93 در آينده نزديك مشخص خواهد شد كه از طريق سايت امور دانشجويي به اطلاع خواهد رسيد.
 
1393/06/09
اداره رفاه و خدمات دانشجويي