مسئول : خانم شریعت منش
              خانم ارباب زاده
 
اهم وظايف اين واحد:

 

توزيع و تخصيص اعتبارات و پيگيري انواع وامهاي دانشجويي
صدور تسويه حساب دانش‌آموختگان
 
ارتباط از طريق تلفن : 08634173408و  5-08634173401 (داخلي 2151)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------