اداره رفاه - اطلاعيه وام مسكن

به اطلاع كليه دانشجويان روزانه غير خوابگاهي مي رساند از روز دوشنبه مورخ 27/11/1393 لغايت روز سه شنبه 5/12/1393 با در دست داشتن مدارك ذيل به ادره رفاه دانشجويي واقع در پرديس دانشگاه (ساختمان اداري، مديريت امور دانشجويي) مراجعه نمايند.

دریافت اطلاعیه