اداره رفاه - اطلاعیه شماره 2 وام دانشجويان دكتري دوره روزانه

بر اساس بخشنامه جديد صندوق رفاه دانشجويان به اطلاع كليه دانشجويان مقطع دكتري دروه روزانه مي رساند ضمن مطالعه دقيق شرايط و مدارك وام ويژه دوره دكتري ،مي توانند از تاريخ 1/12/1393 الي 10/12/1393 به اداره رفاه دانشجويي واقع در پرديس مستقر در ساختمان اداري مراجعه نمايند. لازم بذکراست مهلت فوق الذکر غیرقابل تمدید می باشد .

دریافت فایل