اخبار - اطلاعيه انتخاب دانشجوي برتر و نمونه

قابل توجه دانشجويان محترم:
باطلاع مي رساند با توجه به نزديك بودن زمان معرفي دانشجويان برتر و نمونه ، خواهشمند است در صورت واجد الشرايط بودن در موارد زير نسبت به تكميل فرم تقاضانامه تا تاريخ 11/12/1393 اقدام نمايند.
شرايط :
  1. شرط معدل: دارا بودن معدل كل 16 براي دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي و 17 براي دانشجويان دوره كارشناسي ارشد و دكتري
  2. گذراندن حداقل 50 درصد واحدهاي درسي در حداقل سنوات مجاز تحصيلي براي دانشجويان دوره كارداني و كارشناسي و گذراندن آزمون جامع با موفقيت براي دانشجويان دوره دكتري
  3. دارا بودن امتياز پژوهشي به ترتيب :
  • دانشجويان دوره كارداني و كارشناسي :
الف- داشتن مقاله پژوهشي مرتبط با رشته تحصيلي بصورت مستقل و يا 2 مقاله مشترك ب- تاليف كتاب پ- ترجمه كتاب ت - كسب مقام در يكي از جشنواره هاي معتبر داخلي يا خارجي
  • دانشجويان دوره كارشناسي ارشد و دكتري:
الف- داشتن حداقل 3 مقاله مشترك  ب- تاليف كتاب پ- ترجمه كتاب ت- كسب مقام در يكي از جشنواره هاي معتبر
  1. دارا بودن سابقه فعاليت فرهنگي در يكي از موارد زير:
الف- كسب مقام در مسابقات ورزشي، قرآني و ....  ب- تاليف و ترجمه كتب و مقالات فرهنگي پ- عضويت در شوراهاي دانشجويي ( تشكل ها، انجمن هاي علمي، كانونهاي فرهنگي و هنري،نشريات دانشجويي)
 
دانشجويان محترم واجد شرايط بعد از تكميل فرم تقاضا نامه لطفاً پرينت فرم تكميل شده و مدارك لازم را به دفتر امور دانشجويي واقع در سايت سردشت ساختمان اداري و مالي طبقه اول تحويل نمايند.
    ستاد انتخاب دانشجوي برتر و نمونه دانشگاه

4/12/93

دریافت فایل تقاضانامه بصورت فشرده