اداره رفاه - مهلت درخواست دفترچه اقساط وامهاي دانشجويي تنها 9 ماه مي باشد

باتوجه به قوانين و مقررات بازپرداخت صندوق رفاه دانشجويان مهلت درخواست دفترچه اقساط وامهاي دانشجويي  تنها 9 ماه مي باشد. لذا دانشجويان فارغ التحصيل تير 93 در اواخر اين مهلت 9 ماهه قرار دارند. جهت يادآوري به اين دست از دانشجويان باتوجه به اينكه اطلاعيه مختص فارغ التحصيلان تير93 در بازه زماني روز سهشنبه 13/3/93 لغايت 31/3/93 اطلاع رساني گرديده است