اداره رفاه - اطلاعیه :وام ويژه دكتري دوره روزانه

كليه دانشجويان متقاضي دريافت مرحله اول وام مقطع دكتري دوره روزانه (931)  جهت تمديد  و ساير متقاضيان جديد مي بايستي از تاريخ 7/2/1394 الي 20/2/1394 به اداره رفاه دانشجويي واقع در پرديس مستقر در ساختمان اداري مراجعه نمايند.  لازم بذکراست مهلت فوق الذکر غیرقابل تمدید می باشد .