اداره تغذیه - اعلام زمان دریافت کارت دانشجویی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 94

جهت دریافت کارت دانشجویی با در دست داشتن مدارک ذیل از تاریخ 95/7/10 لغایت 95/7/28 از ساعت 15/30 - 14 به اداره تغذیه واقع در سایت پردیس دانشگاه ،ساختمان امور دانشجویی مراجعه فرمایید:
  •  کارت تغذیه (در صورت عدم دریافت کارت تغذیه فیش واریزی به حساب 1443070377 بانک تجارت بمبلغ بیست هزار تومان)
  •  کارت دانشجویی موقت
  •  کارت کتابخانه
  • برای دانشجویانی که عکسهای تحویلی آنان به آموزش فاقد کیفیت لازم بوده کارت صادر نشده وباید با یک قطعه عکس به مدیریت تحصیلات تکمیلی مراجعه فرمایند.