اداره تغذیه - نحوه دریافت کارت تغذیه

باطلاع دانشجویان ورودی نیمسال 951 می رساند از تاریخ 65/6/20 لغایت95/7/19 با همراه داشتن مدارک ذیل جهت دریافت کارت تغذیه خود به اداره تغذیه واقع در سایت پردیس دانشگاه ،ساختمان مدیریت امور دانشجویی مراجعه نمایند:
  1. همراه داشتن کارت دانشجویی موقت یا رسید ثبت نام اینترنتی ممهور به مهر مرکز مشاوره: دانشجویان لازم است با مراجعه به مرکز مشاوره واقع در سایت مرکزی دانشگاه و تحویل فیش ودیعه صندوق دانشجویی حضرت فاطمه زهرا(س) بمبلغ  250/000 ریال واریزی به حساب1443100888 ضمن تکمیل کارنامه سلامت روان کارت دانشجویی موقت خود را مهر نمایند.( مبلغ ودیعه صندوق دانشجویی حضرت فاطمه زهرا(س)پس از پایان تحصیل به دانشجو عودت داده می  گردد.)
  2. تحویل فیش واریزی بمبلغ چهل هزار تومان به حساب1443070377 بانک تجارت بنام درامد اختصاصی امور دانشجویی

جهت دریافت فایل اطلاعیه اینجاکلیک کنید