اداره تغذیه - توزیع شام وصبحانه درخوابگاه امام علی(ع) 2

دانشجویان ساکن در خوابگاه امام علی (ع) 2 می توانند با رزرو غذای نوع 3 دروعده های شام وصبحانه در سلف شماره 13 از تاریخ 95/7/24 غذای خود را در این خوابگاه دریافت نمایند.