اداره تغذیه - پذیرایی اولین کنفرانس ملی تقریب مذاهب اسلامی در اندیشه های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

 

اداره تغذیه دانشگاه اراک در تاریخ 1395/9/29 در سالن پذیرایی آفتاب شهر اراک میزبان میهمانان نخستین همایش ملی تقریب مذاهب اسلامی دراندیشه های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بود.