اداره تغذیه - پذیرایی مراسم معنوی اعتکاف دانشجویی سال 1396

اداره تغذیه دانشگاه اراک در ایام البیض ماه رجب المرجب مصادف با 22 لغایت 24 فروردین ماه1396 در مسجد انصار اراک پذیرای 230 نفر از دانشجویان دختر معتکف دانشگاه اراک بود.