اداره تغذیه - نوع غذای توزیعی در خوابگاهها

دانشجویان عزیز:

جهت انجام صحیح رزرو غذا اطلاعیه زیر را ملاحظه فرمایید.

 

نوع غذای توزیعی در خوابگاهها