اداره تغذیه - عدم پرداخت وجه به دانشجویان در هنگام تسویه حساب

دانشجویان گرامی
با عنایت به تغییر در سیستم اتوماسیون تغذیه و عدم امکان پرداخت وجه در هنگام تسویه حساب،مقتضی است دانشجویان عزیز اعتبار موجود در کارت خود را بگونه ای مدیریت کنند که درهنگام تسویه حساب مبلغی در کارت تغذیه باقی نماند. فایل PDF