اداره تغذیه - برگزاری دوره آموزشی HSE برای کارکنان آشپزخانه های دانشگاه اراک

در تاریخ 96/11/16 با استفاده از زمان فراغت بین دونیمسال با حضور جناب آقای دکتر پارسا منش دوره آموزشی HSE جهت کارکنان شاغل در آشپزخانه های دانشگاه در سلف سرویس مرکزی دانشگاه اراک برگزار گردید.