اداره تغذیه - برگزاری دوره آموزشی تخصصی نظارت کیفی و بهداشتی بر اماکن پخت و توزیع غذای دانشجویی برای کارشناسان اداره تغذیه

 

در تاریخ 96/11/17 دوره آموزشی تخصصی نظارت کیفی و بهداشتی بر اماکن پخت و توزیع غذای دانشجویی با حضور کارشناسان اداره تغذیه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.