اداره تغذیه - نصب و آموزش کار با دیگهای صنعتی

در تاریخ 96/12/19 با حضور نماینده شرکت تیان گاز در دانشگاه اراک دیگهای خریداری شده از این شرکت در 4 مرکز پخت دانشگاه نصب و با حضور کارکنان آشپزخانه های این اداره آموزش کار با این دیگها ارائه شد.