اخبار - بازدید رئیس صندوق رفاه کشور از خوابگاههای دانشگاه اراک در هفته خوابگاههای دانشجویی

در اولین روز از هفته خوابگاهها صورت گرفت.
بازدید رئیس صندوق رفاه دانشجویان کشور از خوابگاههای دانشگاه اراک
 
مشاور وزیر و رئیس صندوق رفاه دانشجویان کشور در اولین روز از هفته خوابگاههای دانشجویی در خوابگاه دخترانه الزهرا دانشگاه اراک حضور یافت.
مهندس یزدان مهر ضمن بازدید از سلف دانشجویی،آشپزخانه ها و سایر امکانات رفاهی خوابگاه با حضور در اتاقهای دانشجویان از نزدیک در جریان وضعیت صنفی ،رفاهی دانشجویان قرار گرفت.ایشان در ادامه  از سالنهای ورزشی و و زمین چمن متعلق به خوابگاه  و همچنین سیستم جدیدو گیتهای کنترل ورود وخروج دانشجویان بازدید نمودند.