اداره تغذیه - پذیرایی از دومین همایش مجمع خیرین دانشگاه اراک

با عنایت به برگزاری دومین همایش مجمع خیرین دانشگاه اراک در تاریخ 97/4/14 در سایت پردیس دانشگاه اراک،اداره تغذیه دانشگاه اراک در وعده ناهار میزبان میهمانان این همایش در سلف سرویس یارانه ای یاس  به تعداد 120 نفر بود.