اداره تغذیه - بازدید کارشناسان و کارکنان آشپزخانه های دانشگاه از امکانات طبخ و توزیع نیروگاه حرارتی شازند

 

با استفاده از فرصت تعطیلات تابستان و هماهنگی های انجام شده با نیروگاه حرارتی شازند با حضور کارشناسان اداره تغذیه و کارکنان آشپزخانه های دانشگاه اراک از امکانات طبخ و توزیع غذا در نیروگاه حرارتی شازند بازدید بعمل آمد.