اداره رفاه - اطلاعیه :تمديد ثبت نام وام دانشجويي دانشجويان روزانه

«تمديد ثبت نام وام دانشجويي ويژه دانشجويان روزانه»
به اطلاع كليه دانشجويان روزانه كه تاكنون نسبت به ثبت نام وام تحصيلي خود اقدام       ننموده اند ميرساند، وام تحصيلي ترم اول (931) از تاريخ 14/8/1393 لغايت 21/8/1393 تمديد شده است. لذا دانشجويان متقاضي مي توانند با مراجعه به آدرس زير وام خود را ثبت نمايند.
شرايط و مدارك:
  1. تشكيل پرونده در امور دانشجويي (مراجعه به مسئولين دانشجويي و فرهنگي دانشكده) دانشجوياني كه در امور دانشجويي داراي پرونده مي باشند و وام دريافت نموده اند نياز به تشكيل پرونده مجدد ندارند. 
  2. سنوات مجاز جهت درخواست وام بر اساس سال  وترم ورود : مقطع كارداني، كارشناسي ناپيوسته وكارشناسي ارشد حداكثر 4 ترم  ، مقطع كارشناسي پيوسته ودكتري حد اكثر 8 ترم تحصيلي ، ودر نيمسال اول سال تحصيلي 94-1393 (931) داراي انتخاب واحد باشد.
  3. كليه دانشجويان روزانه مي بايستي در زمان ثبت نام صرفا" شماره حساب تجارت كارت جوان بانك تجارت شعبه دانشگاه اراك را ثبت نمايند. دانشجويان جديدالورود    مي بايستي با مراجعه به بانك تجارت دانشگاه شماره حساب خود را دريافت نمايند.
  4.  كليه دانشجويان فاقد سند محضري پس از ثبت وام مي بايستي سند تعهد محضري را به امور دانشجويي دانشكده خود تحويل نمايند در غير اينصورت وام متقاضيان حذف مي گردد. (دانشجوياني كه قبلا سند خود را ارائه داده اند نياز به ارائه سند مجدد نمي باشد)
آدرس نرم افزار وام دانشجويي : http://mali.araku.ac.ir