اداره رفاه - اطلاعيه :ثبت نام وام هاي ضروري ،وديعه مسكن متاهلين قهرمان ورزشي و ازدواج (خاص دانشجويان روزانه)

 
 
به اطلاع كليه دانشجويان روزانه  ميرساند در صورت تمايل و به شرط حائز بودن شرايط لازم مي توانند از تاريخ 20/8/1393 لغايت 27/8/1393 جهت ارائه درخواست وام ضروري، وديعه مسكن متاهلين ،قهرمان ورزشي، ازدواج و تكميل مدارك لازم به مسئولين امور دانشجويي فرهنگي دانشكده مربوطه مراجعه نمايند. لازم به ذكر است زمان فوق الذكر قابل تمديد نمي باشدو به درخواستهاي ارائه شده بعد از اين تاريخ هيچگونه ترتيب اثري داده نخواهد شد.
 
اداره رفاه و خدمات دانشجويي  20/8/1393