اداره رفاه - قابل توجه كليه دانشجويان جديدالورود روزانه و نوبت دوم (شبانه) ورودي93 جهت دريافت تجارت كارت جوان

 
 
قابل توجه كليه دانشجويان جديدالورود روزانه و نوبت دوم (شبانه)
ورودي93
بدينوسيله به اطلاع مي رساند باتوجه به افتتاح حساب در بانك تجارت دانشگاه ،دانشجويان مي بايستي جهت دريافت تجارت كارت جوان با در دست داشتن كپي شناسنامه  به بانك تجارت مراجعه نمايند.
ضمناً يادآور ميگردد پرداخت وام دانشجويي به دانشجويان روزانه منحصراً از طريق شماره حساب تجارت كارت جوان بانك تجارت دانشگاه صورت خواهد پذيرفت.
زمان مراجعه : از روز يكشنبه مورخ25/8/1393 لغايت چهارشنبه19/9/1393
مكان مراجعه:
 
اداره رفاه و خدمات دانشجويي
24/8/93

دانشجويان دانشكده فني ومهندسي وعلوم پايه : بانك تجارت واقع در دانشگاه پرديس دانشجويان دانشكده علوم انساني و كشاورزي : بانك تجارت واقع در دانشگاه مركزي