اداره رفاه - اطلاعيه: وام مسكن

به اطلاع كليه دانشجويان روزانه غير خوابگاهي مي رساند از روز چهارشنبه مورخ 5/9/1393 لغايت روز سه شنبه 11/5/1393 با در دست داشتن مدارك ذيل به ادره رفاه دانشجويي واقع در پرديس دانشگاه (ساختمان اداري، مديريت امور دانشجويي) مراجعه نمايند.
                                       شرايط و مدارك:
  1. تشكيل پرونده در امور دانشجويي (مراجعه به مسولين دانشجويي و فرهنگي دانشكده) دانشجوياني كه در امور دانشجويي داراي پرونده         مي باشند نياز به تشكيل پرونده مجدد ندارند.
  2. اصل قولنامه رسمي (اجاره نامه)وكپي آن در ابعاد كاغذ    .  A4
  3. شماره حساب تجارت كارت دانشگاه ، دانشجو مي تواند با مراجعه به بانك تجارت دانشگاه شماره حساب مذكور را دريافت نمايد.
  4. ارائه سند تعهد محضري،دانشجوياني كه نسبت به ارائه سند تعهد محضري اقدام نموده اند نياز به ارائه مجدد نمي باشد.
 
اداره رفاه و خدمات دانشجويي –5/9/1393