اداره رفاه - اطلاعیه متقاضیان وام نیمسال دوم 94-93

به اطلاع كليه دانشجويان متقاضی وام تحصیلی و شهریه درنیمسال دوم 94-93 )ترم بهمن( ميرساند،ضمن رعایت شرایط ذیل ، سیستم ثبت وام از تاريخ 25/10/1393 لغايت 14/11/1393 فعال می باشد . لذا دانشجويان متقاضي مي توانند با مراجعه به آدرس زير وام خود را ثبت نمايند. لازم بذکراست مهلت فوق الذکر غیرقابل تمدید می باشد .
شرايط و مدارك لازم :
  1. تشكيل پرونده در امور دانشجويي (مراجعه به مسئولين دانشجويي و فرهنگي دانشكده) دانشجوياني كه در امور دانشجويي داراي پرونده مي باشند و وام دريافت نموده اند نياز به تشكيل پرونده مجدد ندارند. 
  2. سنوات مجاز جهت درخواست وام بر اساس سال  وترم ورود : مقطع كارداني، كارشناسي ناپيوسته وكارشناسي ارشد حداكثر 4 ترم  ، مقطع كارشناسي پيوسته ودكتري حد اكثر 8 ترم تحصيلي ، ودر نيمسال دوم سال تحصيلي 94-1393 (932) داراي انتخاب واحد باشد.
  3. كليه دانشجويان روزانه مي بايستي در زمان ثبت نام صرفا" شماره حساب تجارت كارت جوان بانك تجارت شعبه دانشگاه اراك را ثبت نمايند. دانشجويان جديدالورود    مي بايستي با مراجعه به بانك تجارت دانشگاه شماره حساب خود را دريافت نمايند.
  4.  كليه دانشجويان فاقد سند محضري پس از ثبت وام مي بايستي سند تعهد محضري را به امور دانشجويي دانشكده خود تحويل نمايند در غير اينصورت وام متقاضيان حذف مي گردد. (دانشجوياني كه قبلا سند خود را ارائه داده اند نياز به ارائه سند مجدد نمي باشد)
آدرس نرم افزار وام دانشجويي : http://mali.araku.ac.ir
 
                                                                                                                                                                                               اداره رفاه وخدمات دانشجويي 7/10/1393